Om Tønsberg Hovedvegfinans AS

Trafikkstatistikk

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Tønsberg Hovedvegfinans AS.

 

Totaltrafikk

GDT

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 1 416 565 1 449 653 45 696 46 763 - 2,3 %
Februar 1 430 337 1 331 766 49 322 47 563   3,7 %
Mars 1 479 140 1 552 842 47 714 50 092 - 4,7 %
1. kvartal 4 326 042 4 334 261 47 539 48 158 - 1,3 %
           
April 1 638 645 1 525 911 54 622 50 864   7,4 %
Mai 1 662 549 1 628 100 53 631 52 519   2,1 %
Juni 1 698 109 1 689 737 56 604 56 325   0,5 %
2. kvartal 4 999 303 4 843 748 54 937 53 228   3,2 %
1. halvår 9 325 345 9 178 009 51 238 50 707   1,0 %
           
Juli 1 488 129 1 502 534 48 004 48 469 - 1,0 %
August 1 659 530 1 594 465 53 533 51 434   4,1 %
September 1 611 115 1 586 972 53 704 52 899   1,5 %
3. kvartal 4 758 774 4 683 971 51 726 50 913   1,6 %
Sum akk. 14 084 119 13 861 980 51 402 50 776   1,6 %
           
Oktober 1 597 419 1 635 795 51 530 52 768 - 2,3 %
November - 1 559 117 - 51 971 - %
Desember - 1 527 746 - 49 282 - %
4. kvartal - 4 722 658 - 51 333 - %
           
Sum året - 18 584 638 - 50 917 - %

 

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Tønsberg Hovedvegfinans AS i 2015.

 

Totaltrafikk

GDT

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 1 449 653 1 421 098 46 763 45 842   2,0 %
Februar 1 331 766 1 297 832 47 563 46 351   2,6 %
Mars 1 552 842 1 538 927 50 092 49 643   0,9 %
1. kvartal 4 334 261 4 257 857 48 158 47 310   1,8 %
           
April 1 525 911 1 482 301 50 864 49 410   2,9 %
Mai 1 628 100 1 639 879 52 519 52 899 - 0,7 %
Juni 1 689 737 1 608 550 56 325 53 618    5,0 %
2. kvartal 4 843 748 4 730 730 53 228 51 986   2,4 %
1. halvår 9 178 009 8 988 587 50 707 49 661   2,1 %
           
Juli 1 502 534  1 449 411 48 469 46 755    3,7 %
August 1 594 465  1 576 121 51 434 50 843    1,2 %
September 1 586 972  1 563 325 52 899 52 111    1,5 %
3. kvartal 4 683 971 4 588 857 50 913 49 879   2,1 %
Sum akk. 13 861 980 13 577 444 50 776 49 734   2,1 %
           
Oktober 1 635 795 1 624 183 52 768 52 393    0,7 %
November 1 559 117 1 515 334 51 971 50 511    2,9 %
Desember 1 527 746 1 497 548 49 282 48 308    2,0 %
4. kvartal 4 722 658 4 637 065 51 333 50 403   1,8 %
           
Sum året 18 584 638 18 214 509 50 917 49 903   2,0 %

 

Trafikkstatistikk 2014

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Tønsberg Hovedvegfinans AS i 2014.

 

Totaltrafikk

GDT

Måned

2014

2013

2014

2013

Endring i %

Januar 1 421 098 1 423 187 45 842 45 909 - 0,1 %
Februar 1 297 832 1 293 783 46 351 46 207   0,3 %
Mars 1 538 927 1 391 322 49 643 44 881  10,6 %
1. kvartal 4 257 857 4 108 292 47 310 45 648   3,6 %
           
April 1 482 301 1 561 664 49 410 52 055 - 5,1 %
Mai 1 639 879 1 615 345 52 899 52 108   1,5 %
Juni 1 608 550 1 597 992 53 618 53 266   0,7 %
2. kvartal 4 730 730 4 775 001 51 986 52 473 - 0,9 %
1. halvår 8 988 587 8 883 293 49 661 49 079   1,2 %
           
Juli 1 449 411 1 469 830 46 755 47 414 - 1,4 %
August 1 576 121 1 585 145 50 843 51 134 - 0,6 %
September 1 563 325 1 525 902 52 111 50 863   2,5 %
3. kvartal 4 588 857 4 580 877 49 879 49 792   0,2 %
Sum akk. 13 577 444 13 464 170 49 734 49 319   0,8 %
           
Oktober 1 624 183 1 590 848 52 393 51 318   2,1 %
November 1 515 334 1 527 779 50 511 50 926 - 0,8 %
Desember 1 497 548 1 442 408 48 308 46 529   3,8 %
4. kvartal 4 637 065 4 561 035 50 403 49 576   1,7 %
           
Sum året 18 214 509 18 025 205 49 903 49 384   1,1 %

 

Trafikkstatistikk 2013

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Tønsberg Hovedvegfinans AS i 2013.

 

Totaltrafikk

GDT

Måned

2013

2012

2013

2012

Endring i %

Januar 1 423 187 1 401 534 45 909 45 211   1,5 %
Februar 1 293 783 1 334 538 46 207 46 019 - 3,1 %
Mars 1 391 322 1 524 712 44 881 49 184 - 8,7 %
1. kvartal 4 108 292 4 260 784 45 648 46 822 - 3,6 %
           
April 1 561 664 1 414 157 52 055 47 139   10,4 %
Mai 1 615 345 1 615 349 52 108 52 108   0,0 %
Juni 1 597 992 1 599 361 53 266 53 312 - 0,1 %
2. kvartal 4 775 001 4 628 867 52 473 50 867   3,2 %
           
Juli 1 469 830 1 431 145 47 414 46 166   2,7 %
August 1 585 145 1 573 075 51 134 50 744   0,8 %
September 1 525 902 1 515 092 50 863 50 503   0,7 %
3. kvartal 4 580 877 4 519 312 49 792 49 123   1,4 %
           
Oktober 1 590 848 1 571 572 51 318 50 696   1,2 %
November 1 527 779 1 515 930 50 926 50 531   0,8 %
Desember 1 442 408 1 386 327 46 529 44 720   4,0 %
4. kvartal 4 561 035 4 473 829 49 576 48 629   1,9 %
           
Sum året 18 025 205 17 882 792 49 384 48 860   1,1 %

 

Kontakt oss

Tønsberg Hovedvegfinans AS
Ing. Rybergs gate 99
3027 Drammen

Kontaktskjema
Telefon: 32 80 82 70
 

Åpningstider

Man - fre 09:00-15.00

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS, Ing. Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema